Bản tin doanh nghiệp /

Tour Miền Tây 4 ngày - 3 đêm


Chương trình tuor lễ 2-9 . Về đất Phương Nam - Đồng Tháp - Long Xuyên - Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá - Hà Tiên.Khởi hành từ ngày 1/09 đến ngày 4/09

Ngaøy 1 : TP. HOÀ CHÍ MINH – ÑOÀNG THAÙP-LONG XUYEÂN                            AÊn saùng, tröa, chieàu

Saùng :     Ñoaøn khôûi haønh rôøi TP.HCM ñi Long Xuyeân. Ñoaøn döøng chaân taïi Ñoàng Thaùp, leân thuyeàn tham quan caên cöù Xeûo Quyùt aån mình trong khu röøng traøm nguyeân sinh ñaày boùng raâm vaø haàu nhö coøn nguyeân veïn, tham quan caùc ñoàng sen cuûa vuøng Ñoàng Thaùp Möôøi, baûo taøng Ñoàng Thaùp.

Chieàu :   Ñoaøn ñeán Long Xuyeân veà khaùch saïn nhaän phoøng nghæ ngôi.

Toái :        Töï do, nghæ ñeâm taïi Long Xuyeân.

Ngaøy 2 : LONG XUYEÂN - CHAÂU ÑOÁC- HAØ TIEÂN                        AÊn saùng, tröa, chieàu

Saùng :     Traû phoøng, ñoaøn rôøi Long Xuyeân ñi Chaâu Ñoác. Gheù chôï Chaâu Ñoác mua ñaëc saûn, haønh höông vieáng Chuøa Baø Chaâu Ñoác, Laêng Thoaïi Ngoïc Haàu, Chuøa Taây An. Ñoaøn ngang qua vuøng Thaát Sôn, thöôûng thöùc nöôùc thoát noát ôû Chaâu Laêng – Xaø Toùn, sau ñoù tham quan nuùi Caám.

Chieàu :   Ñoaøn ñeán Kieân Giang, tham quan Hoøn Choâng. Sau ñoù veà nhaän phoøng nghæ ngôi.  

Toái :        Töï do, nghæ ñeâm taïi Haø Tieân.

Ngaøy 3 : HAØ TIEÂN – RAÏCH GIAÙ - CAÀN THÔ                              AÊn saùng, tröa, chieàu

Saùng :     Traû phoøng, ñoaøn vieáng laêng Maïc Cöûu, nuùi Ñaù Döïng – Chaâu Nham Sôn, chuøa Phuø Dung, caàu Toâ Chaâu. Ñoaøn rôøi Haø Tieân veà Raïch Giaù tham quan thaønh phoá Raïch Giaù. Sau ñoù tieáp tuïc veà Caàn Thô.

Chieàu :   Ñoaøn ñeán Caàn Thô veà khaùch saïn nhaän phoøng nghæ ngôi. Ñoaøn duøng côm toái treân du thuyeàn, thöôûng thöùc vaø giao löu ñôøn ca taøi töû.

Toái :        Ñoaøn tham quan Beán Ninh kieàu veà ñeâm. Töï do, nghæ ñeâm taïi Caàn Thô.

Ngaøy 4 : CAÀN THÔ  - VÓNH LONG – TIEÀN GIANG - TP.HCM        AÊn saùng, tröa, chieàu

Saùng :     Ñoaøn leân ñoø tham quan caûnh mua baùn treân chôï Noåi Caùi Raêng, ñoø ñöa ñi doïc theo caùc keânh raïch ngaém phong caûnh laøng queâ  thoân daõ mieàn Nam, mua vaø thöôûng thöùc ñaëc saûn traùi caây mieàn soâng nöôùc taïi chôï noåi. Ñoaøn tieáp tuïc qua Coàn AÁu tham quan khu du lòch Phuø Sa: Daïo chôi nhaø vöôøn, ngoaïn caûnh ñoàng queâ, ñi caàu tre qua röøng baàn, taém soâng, cheøo xuoàng, be möông, taùt caù,…

Chieàu :  Traû phoøng, Khôûi haønh veà TP.HCM ngang qua caàu treo Myõ Thuaän. Döøng chaân taïi Tieàn Giang thöôûng thöùc traùi caây vaø mua laøm quaø (moät trong nhöõng vöôøn caây aên traùi : böôûi, nhaõn, sapoâ, saàu rieâng, vuù söõa,…). Sau ñoù tieáp tuïc veà TP.HCM. Ñeán TP.HCM, chia tay – heïn taùi ngoä.

 

% . Thöù töï caùc ñieåm tham quan HDV coù theå linh hoaït thay ñoåi cho phuø hôïp nhöng vaãn ñaûm baûo ñaày ñuû chöông trình     

    GIAÙ VEÙ  (troïn goùi cho 1 khaùch)

KHÁCH SẠN

Giaù Tour (V.Kiều  = V.Nam)

Phụ Thu

Töï tuùc aên

Bao aên

Ngoi Quc

P.1 khaùch

2 & 3 sao

1.450.000

1.850.000

400.000

480.000

 

GIAÙ TREÂN BAO GOÀM

o         Vaän chuyeån :Xe ñôøi môùi coù maùy laïnh tham quan theo chöông trình tour.

o         Tieâu chuaån phoøng : tivi, tuû laïnh, ñieän thoaïi, maùy laïnh, nhaø veä sinh rieâng maùy nöôùc noùng laïnh.

o         AÊn uoáng : - Töø saùng ngaøy ñi ñeán tröa ngaøy veà (böõa chính theo tieâu chuaån Vieât Nam)..

o         Phí tham quan + höôùng daãn vieân tieáng Vieät.

o         Khaên laïnh, nöôùc loïc ( 1 khaên + 1 chai/ ngaøy).

o         Khaùch ñöôïc baûo hieåm du lòch troïn tour (tieâu chuaån Vieät Nam).

GIAÙ KHOÂNG BAO GOÀM :

         AÊn uoáng ngoaøi chöông trình, chi phí caù nhaân vaø caùc dòch vuï vui chôi giaûi trí khaùc.Không bao gồm VAT

§       Giaù veù cho treû em :

§        12 tuoåi trôû leân         : mua 1 veù ngöôøi lôùn  

§        06 - 11 tuoåi : mua 50% veù ngöôøi lôùn

§        05 tuoåi trôû xuoáng   : mieãn phí, gia ñình töï lo (*)

§        02 ngöôøi lôùn ñöôïc keøm 01 treû em (*), töø treû thöù 02 (*) phaûi mua 50% giaù tour

Löu yù : Tieâu chuaån 50% giaù tour : ñöôïc 01 xuaát aên + 01 gheá ngoài  vaø nguû gheùp chung vôùi gia ñình

§       Tröôøng hôïp huûy veù :

-         Sau khi đăng ký, huỷ tour du khách chịu phí 15 %.

-         Huỷ tour trước 4 – 5ngày khởi hành chịu phí 50%.

-         Huỷ tour trước một ngày chịu phí 100%

Ø      Trường hợp công ty Minh Quân huỷ tour hay hoãn tour do thiên tai, dịch bệnh, Minh Quân thanh toán cho du khách đúng số tiền tour mà không phải trả thêm bất kì khoản nào khác

Xin löu yù : Quyù khaùch  mang theo giaáy tôø tuøy thaân baûn chính :

ü Khaùch ngoaïi quoác phaûi mang hoä chieáu, visa.

ü Khaùch Vieät Nam mang theo Chöùng Minh Nhaân Daân.

ü Treû em mang theo baûn sao giaáy Khai Sinh coù thò thöïc.

 

 

Haân Hoan Chaøo Ñoùn Quyù Khaùch

 
Nguồn / Chi tiết liên hệ

Ý kiến của bạn

 
Họ Tên:
Email:
Tiêu đề:
  
Off Telex VNI VIQR
 

Link Site

4 bí quyết giao tiếp thành công của người Nhật

Diện tích nhỏ bé, ít tài nguyên thiên nhiên, nhưng Nhật đã là một nền kinh tế hùng mạnh mà các quốc gia khác phải kiêng nể. Vì sao? Câu trả lời nằm trong phong cách làm việc của người Nhật: độc đáo, khác biệt và hiệu quả. Đó là những bài học quý cho bất kỳ ai muốn thành công.


 

  •  
  • Mã CK

  •  
  • TC

  •  
   • Khớp lệnh
   •  
   • Giá
   •  
   • KL
  •  
  • +/-

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 •  
  • HOSE

  • HNX

  •  
   •  
    •  
   •  
    •  

6 sai lầm giết chết chiến lược Content marketing của doanh nghiệp Việt

Đổ tiền đầu tư content marketing theo xu hướng nhưng một số doanh nghiệp Việt lại tự làm khó mình khi không xác định được mục tiêu cốt lõi của chiến dịch, để rồi không đạt đến thành công ở bất cứ phương diện gì. 


 

Thị trường FMCG: Giảm thành thị, chững nông thôn

Theo Kantar Worldpanel Việt Nam, đến hết quý I, thị trường ở 4 thành phố chính vẫn chưa thoát khỏi đợt suy giảm tăng trưởng bắt đầu từ quý III năm trước, trong khi thị trường ở nông thôn bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Có đến 1/3 các ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) bị suy giảm về khối lượng tiêu thụ ở thành thị. 


 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao
HoiDoanhNhan.vn